Adsense

Pulung Ngarihken Si Mehuli - Bahan PJJ 17-23 Maret 2019


Bahan Bimbingen PJJ Tanggal 17 - 23 Maret 2019
Pulung Ngarihken Si Mehuli 

Ogen : 1 Samuel 8 : 1 - 9
Bangsa Israel mindo sekalak raja
1. Asum Samuel enggo metua iangkatna anakna jadi hakim i Israel.
2. Anakna sintua Joel gelarna, janah agina Abia, duana hakim i Berseba.
3. Tapi la iusihna lagu langkah bapana. Duit saja ngenca atena, e maka ialokenna uang sogok janah iputuskenna perkara kalak alu la bujur.
4. E maka pulung kerina peminpin Israel lawes ndahi Samuel i Rama,
5. janah ikatakenna man bana nina, “Kam enggo metua janah anakndu la ngusih lagu langkahndu. Dage angkatlah sekalak raja si merentah kami gelah lit raja kami bagi bangsa-bangsa si deban.”
6. Sabap kalak enda mindo sekalak raja la mehuli iakap Samuel. E maka ertoto ia man TUHAN.
7. Jenari nina TUHAN, “Begikenlah kai si ikataken bangsa e man bandu. Si tuhuna labo kam si enggo itulakna e. Aku nge si itulakna selaku rajana.
8. Mulai kin Kubaba ndarat i Mesir nari enggo itadingkenna Aku jenari isembahna dibata-dibata si deban; janah genduari sangana ibahanna man bandu kai si gelgel e enggo rusur ibahanna man bangKu.
9. Dage, begikenlah ia tapi persingeti lebe alu tangkas janah terangken man bana kuga pagi pengelakoken raja-raja man bana.”
 (Musyawarah Warga Sidi) 

Samuel e me sekalak hakim i bas bangsa Israel, si dahinna e me ngerunggui persoalen-persoalen si jadi i bas bangsa e. Sekalak hakim ia me si mewakili Dibata selaku Raja Israel mimpin bangsa enda ( Teokrasi ). I bas paksa Samuel enda, bangsa Israel mindo sekalak raja jadi pemimpinna, bali ras bangsa-bangsa si deban i sekelewetna. Samuel la setuju nandangi usul enda, sabab Dibata nge Raja Israel, janah sekalak hakim si ipilih Dibata me jadi wakilNa. E maka ia berperan jadi pemimpin politik rikut pe panglima perang bage pe hakim bas peradilen

Tole pe sekalak hakim erdahin selaku raja, imam ras nabi i bas masa / jaman hakim-hakim enda. Emaka ipindokenna gelah bangsa Israel setia man Dibata selaku Rajana. Sikap ntah langna kegeluhen bangsa enda erkawiten kel ras kesetianna man Dibata. Bangsa Israel ngenanami kiniseran erkiteken la setia man Dibata, janah tupung ia jera, maka iangkat Dibata sekalak hakim.


Bangsa Israel mindo sekalak raja janah la mehuli iakap Samuel emaka ertoto ia man Tuhan. Jenari nina Tuhan, "begikenlah kai si katakenna man bandu. Si tuhuna labo kam si enggo itulakna e. Aku nge si tulakna selaku rajana." Arah enda siidah maka Dibata ngaloken pemindon bangsa Israel alu sada pertenget maka jadi me perubahen secara politis. Secara politis sistem negara nggo iatur tapi kesetian bangsa enda man Dibata banci salih lanai ernalem man Dibata tapi ernalem man raja. Tole pe rakyat arus ikut i bas sistim bernegara, umpamana wajib militer man anak-anak si nguda, jadi pegawai kerajan ras karyawan usaha kerajan (bdk. ayat 11 ras seterusna). Janah kiniseran turah labo raja reh arah darat bangsa enda nari, tapi pe I bas bangsa enda nari, tupung sekalak raja la setia man Dibata.

I bas perdalanen bangsa enda muat keputusen ibahan me runggu / musyawarah eme Samuel ras kerina pemimpin Israel i Rama (ay. 4 rst). I bas runggu/musyawarah Kata Dibata me si jadi persukuten : "Angkat sekalak Raja Israel." Samuel patuh man Kata Dibata, pertimbangen pemimpin-pemimpin Israel pe enggo erpalasken kai nina Dibata si ituriken Samuel.

Salah sada Rencana Kerja GBKP tep-tep tahun e me Musyawarah Warga Sidi. Erpalasken Tata Gereja GBKP Bab XXXIX Pasal 164
  1. Erti musyawarah warga sidi (ayat 1) e me : "Sarana bagi warga dan Majelis Runggun untuk saling memberi masukan mengenai perkembangan kehidupan bergereja di Runggun dalam bersekutu, bersaksi dan melayani". 
  2. Tujun musyawarah warga sidi (ayat 4) e me : "Untuk mendengar laporan perkembangan jemaat dari BPMR beserta seksi-seksinya, pengurus unit-unit pelayanan, dan pengurus PJJ, serta pengajuan usul-usul tentang kehidupan bersekutu, bersaksi dan melayani, serta pembinaan guna pertumbuhan jemaat". 
Perpulungen e me bangsa pilihen Tuhan (bdk. 1 Pet. 2 : 9). Takal perpulungen e me Jesus Kristus. Ilitken ras itetapken pelayan khusus (Pendeta, Pertua, Diaken) ras BPMR guna memimpin gereja ras perpulungen. Seh ija Pelayan Khusus enda kerina setia man Dibata? Kesetian enda nentuken "pertumbuhen jemaat".

I bas ngelakoken musyawarah warga sidi ( megiken laporen pelayanen ras program pelayanen Majelis Runggun Gereja Tahun 2019, mengevaluasisa, ras usulen program pelayanen 2020 ). Perlu kal kita megiken kai sura-sura Tuhan, ras setia man baNa. Usulen guna kemajun perdalanen gereja, labo guna kepentingen pribadi ntah kelompok. Banci nge Majelis Runggun Gereja la sependapat ras usulen ngawan ni perpulungen, tapi arus ialoken ras keputusenna i bas Sidang Majelis Runggun si ndeherna (TG. TL. Psl 164 ayat 5). Musyawarah warga sidi labo ingan muat keputusen (TG. TL. Psl 164 ayat 2). Bagi Hakim Samuel runggu ras pemimpin-pemimpin bangsa Israel, bage me BPMR runggu ras kerina ngawan perpulungen erpalasken aturen si jadi peserta musyawarah warga
sidi. Bagi Samuel ersukuten man Dibata kerna pemindon bangsa Israel, janah ikutkenna Kata Dibata labo perukurenna, bage me pelayan khusus bas Sidang Majelis Runggun ersukuten man Dibata kerna usulen si isehken musyawarah warga sidi.

Marilah alu tutus ate silakoken musyawarah warga sidi, ertanggungjawab alu setia man Dibata. Musyawarah warga sidinta jadi sarana inganta pulung ngarihken si mehuli guna pertumbuhen / kemajun perdalenen gerejanta. Selamat ermusyawarah warga sidi. Tuhan Jesus masu-masu perpulungenNa.

EVALUASI :
Kai pelayanen gereja si mehulina, ulih percakapenndu ras teman bagepe isi jabu?

DISKUSI
  1. Ngkai maka runggun / perpulungen la ngelakoken musyawarah warga sidi ntah la sue ras jadwal musyawarah warga sidi bagi siniaturken i bas GBKP? Turikenlah!
  2. Ngkai maka banci terjadi "perubaten / la siangkan" i bas musyawarah warga sidi? Kai usulta maka ola sempat jadi bage?
  3. Kai usulenta guna kemajun perdalenen gerejanta? Si sehken ku bas musyawarah warga sidi!
AKSI :
Tep-tep jabu si sehken usulenta ku musyawarah warga sidi. Si sehken man Pengurus Pjj nta guna ipilah-pilah jadi usulen PJJ nta.

USULEN LAGU :
  1. KEE GBKP No. 71 : 1-3 
  2. KEE GBKP No. 80 : 1,3  
  3. KEE GBKP No. 102: 1,4 
  4. KEE GBKP No. 300: 1-4
TOPIK PERTOTON SYAFAAT :
BPMR gelah sikap ngelakoken musyawarah warga sidi.
2. Pelaksanan / Ulih musyawarah warga sidi banci meningkatken kemajun perdalenen gerejanta.

Pdt. Simon Tarigan, S.Th.


2 Komentar untuk "Pulung Ngarihken Si Mehuli - Bahan PJJ 17-23 Maret 2019"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel